Kiểm tra trang web của bạn đã chuẩn seo hay chưa Seo website và Google Adwords cái nào tốt hơn Seo từ khóa 500k Thiết kế web chuẩn seo Tắt quảng cáo Chia sẻ trang web cho bạn bè
Dịch vụ seo uy tín
MARKETING
Mua bán trao đổi >>Mua bán domain website >>CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT VIỆT NAM
Mua bán domain website

A . THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên công ty:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT VIỆT NAM
• Viết tắt: CÔNG TY TNHH TVTK KIỂM ĐỊNH XD THÀNH ĐẠT VN

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 21 Thôn Hòn Nghê 2- Vĩnh Ngọc- TP Nha Trang
• Điện thoại: 0586 552 086 – Email: cttvkdthanhdatvn@gmail.com

• Tài khoản: 4707201001297 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn việt Nam - Khánh Hoà
• Mã số thuế: 4201668683.
3. Vốn điều lệ: 4.500.000.000 VNĐ (Bốn tỷ rưởi đồng chẵn!)
4. Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh mã số DN 4201230804 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03 tháng 12 năm 2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 1: ngày 25 tháng 01 năm 2016
5. Ngành nghề kinh doanh:
• KiÓm tra vµ ph©n tÝch kü thuËt
Chi tiÕt: ThÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng vËt liÖu x©y dùng (M• ngµnh 7120);
• Ho¹t ®éng kiÕn tróc vµ t­ vÊn kü thuËt cã liªn quan
Chi tiÕt: Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng bé ®Õn cÊp III (M• ngµnh 7110);
• X©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt d©n dông kh¸c (M• ngµnh 4290);
• X©y dùng c«ng tr×nh ®­êng s¾t vµ ®­êng bé (M• ngµnh 4210);
• X©y dùng nhµ c¸c lo¹i (M• ngµnh 4100);
• X©y dùng c«ng tr×nh c«ng Ých (M• ngµnh 4220);
• Ph¸ dì (M• ngµnh 4311);
• Bu«n b¸n vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt kh¸c trong x©y dùng (M• ngµnh 4663);
• VËn t¶i hµng hãa b»ng ®­êng bé (M• ngµnh 4933);
• Khai th¸c ®¸, c¸t, sái, ®Êt sÐt (M• ngµnh 0810);
• B¸n bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phô tïng m¸y khai kho¸ng, x©y dùng (M• nganh 46591);
• ChuÈn bÞ mÆt b»ng (M• ngµnh 4312);

Thông tin liên hệ

Ngừi liêh hệ: lâm văn thành
Điện thoại: 0977844229
Địa chỉ: Tổ 21 Thôn Hòn Nghê 2- Vĩnh Ngọc- TP Nha Trang