Kiểm tra trang web của bạn đã chuẩn seo hay chưa Seo website và Google Adwords cái nào tốt hơn Seo từ khóa 500k Thiết kế web chuẩn seo Tắt quảng cáo Chia sẻ trang web cho bạn bè
Dịch vụ seo uy tín
MARKETING

Chương trình Giới thiệu 1 – Nhận ngay 10 dành cho quản trị website Admin

Gợi ý cho bạn một số cách giới thiệu hiệu quả nhất.

Đặt quảng cáo của chúng tôi tại trang web của bạn.

1. Lấy code quảng cáo trực tiếp

Thay phần link mầu đỏ thành link giới thiệu của bạn khi một khách hàng nào đó click vào quảng cáo và đăng ký và kích hoạt tài khoản bạn được ngay 10.000 đồng trong tài khoản

Mã hình : Download file hình

<a href="http://sotaywebsite.com/home/rg/51417/vn" title="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng "><img src="http://sotaywebsite.com/share/qc1.png" title="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng" alt="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng" border="0"></a>

<a href="http://sotaywebsite.com/home/rg/51417/vn" title="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng "><img src="http://sotaywebsite.com/share/qc2.png" title="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng" alt="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng" border="0"></a>

 

<a href="http://sotaywebsite.com/home/rg/51417/vn" title="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng "><img src="http://sotaywebsite.com/share/register_230_230.gif" title="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng" alt="Đăng ký tài khoản nhận ngay 100.000 đồng" border="0"></a>


 

Mã flash: Download file flash 

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="230" height="235" align="top">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain">
<param name="movie" value="http://sotaywebsite.com/share/register_230_230.swf?url=http://sotaywebsite.com/home/rg/51417/vn">
<param name="quality" value="high">
<param name="bgcolor" value="#ffffff">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://sotaywebsite.com/share/register_230_230.swf?url=http://sotaywebsite.com/home/rg/51417/vn" wmode="transparent" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="230" height="235" align="top" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</object>